• Общи Условия

  ОБЩИ УСЛОВИЯ
  ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

  I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. Настоящите общи условия определят правилата за работа със сайта и правилата, и ред за покупка на стоките, предлагани чрез същия, явяващ се електронен магазин –www.komertorg.com.
  При ползване на настоящия сайт, общите условия са приложими и уреждат търговските правоотношения между собственика на сайта КОМЕРТОРГ ЕООД, с адрес на управление: град Стара Загора 6000, ул. Ангел Кънче, 64, с ЕИК:123072262, тел. 042/ 681920, e-mail: komertorg.pump@abv.bg, явяващ се продавач на стоките, от една страна, и потребителите, ползващи сайта, от друга, в качеството им на контрагенти и купувачи на предлаганите стоки.
  Общите условия са обвързващи и за двете страни в провоотношението, от момента на започване на използването на сайта, което става от момента на отваряне на електронния портал www.komertorg.com.
  Виртуалният магазин www.komertorg.com е уебсайт, посредством който се извършва предоставяне на информация за продаваните от търговеца КОМЕРТОРГ ЕООД промишлени стоки и подпомага установяването на контакт между страните, с цел договарянето на продажба и доставка на предлаганите в него промишлени стоки.
  При извършване на търговската си дейност, КОМЕРТОРГ ЕООД стриктно съблюдава разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
  КОМЕРТОРГ ЕООД е регистрирано в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни и съблюдава разпоредбите на Закон за защита на личните данни.
  Сключваният договор между търговеца и потребителите, по реда на настоящите Общи условия, се явява Договор за продажба от разстояние, по смисъла на чл. 48, ал. 1 от Закона за защита на потребителя, тъй като същият е сключен въз основа на предложение от страна на доставчика до потребителя като част от система за продажба на стоки, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора, включително за времето на сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си.
  КОМЕРТОРГ ЕООД съблюдава разпоредбите на Закона за защита на потребителите, в т.ч. и по отношение на Договорите за продажба от разстояние.
  При договаряне продажбата на стоките, изложени на електронната страница www.komertorg.com, КОМЕРТОРГ ЕООД не използва и няма да използва следните технически средства: а). автоматизирана система за позвъняване без човешка намеса; б). факс; в). електронна поща. Средствата за комуникация от разстояние, различни от така посочените, които дават възможност за осъществяване на индивидуална комуникация, се използват от търговеца, освен ако потребителят заяви изрично своето несъгласие за ползването им.
  КОМЕРТОРГ ЕООД не предлага и не продава лекарствени продукти.
  КОМЕРТОРГ ЕООД се явява доставчик, по смисъла на чл. 52, ал. 1 от ЗЗП, при което и с настоящото предоставя на потребителя следната информация:
  а). относно името и адреса на доставчика – КОМЕРТОРГ ЕООД, със седалище: гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики, № 65, ап.4 и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.Ангел Кънчев, № 64, с ЕИК:123072262, ЕИК по ДДС: BG123072262 тел. 042/ 681920, e-mail: komertorg.pump@abv.bg;
  б). относно основни характеристики на стоките – промишлени стоки;
  в). цената на стоките, с включени всички данъци и такси – същите са посочени в информационната част на страницата при всяка една от предлаганите стоки;
  г). относно стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките или услугите, свързани с тяхната доставка – същите ще бъдат посочвани от служител на КОМЕРТОРГ ЕООД при сключване на договор за продажба на конкретна стоки, след уточняване от потребителя на конкретната стока, която е предмет на договора и мястото/адреса/ на доставка;
  д). относно стойността на използване на средството за комуникация от разстояние, когато тя се изчислява по начин, различен от посочения в основната тарифа – всички предоставени на потребителя телефонни линии за контакт с КОМЕРТОРГ ЕООД се заплащат по основната тарифа на съответния оператор на телекомуникационната услуга;
  е). относно начина на плащане, доставка и изпълнение на договора – посочени са в нарочните раздели по - долу;
  ж). относно правото на потребителя да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната или услугата да бъде отказана, с изключение на случаите по чл. 55, ал. 2 от ЗЗП. - Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, , с изключение на случаите по чл. 55, ал. 2 от ЗЗП, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. В този случай, доставчикът ще възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от тридесет дни считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на този тридесетдневен срок. Потребителят е длъжен да върне стоката, по отношение на която е упражнил правото си на отказ от договора, както и да окаже съдействие на доставчика за получаването й обратно.
  з). относно периода, за който направеното предложение или цената остават в сила – направеното предложение и цената остават в сила до приключване на телефонния разговор със служителя на доставчика, с който се договаря конкретната доставка;
  и). относно минималната продължителност на договора - при договори за постоянна или периодична доставка на стоки – предлаганите от доставчика стоки не се предлагат за постоянна или периодична доставка.

  Сключването на договорите, предмет на настоящите общи условия, се осъществява чрез телефонен разговор / телефонни съобщения /. Същият може да се инициира от двете страни по договора. В случай, че потребителят е заявил интереса си към определена стока от обявените в сайта и е оставил телефон за контакт, чрез съответно електронно съобщение, отправено до доставчика, доставчикът се свързва с потребителя по телефона като отправя конкретна оферта до потребителя относно конкретната стока, за която е проявен интерес и при условията, обявени в сайта. Доставчикът уведомява потребителя в началото на разговора за своята самоличност и търговската цел на обаждането.
  Доставчикът не приема авансово плащане, освен при изрично съгласие на потребителя за това.
  При доставянето на стоката доставчикът потвърждава в писмена форма информацията по чл. 52, ал. 1 от ЗЗП, предавайки на потребителя съответната фактура или друг документ, който съдържа: 1. името на доставчика и служебния адрес, на който потребителят може да изпраща жалби; 2. данни за предоставяните услуги след продажбата и за предоставените гаранции.
  Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок четиринадесет работни дни, считано от датата на получаване на стоката от потребителя;
  Доставчикът ще възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от тридесет дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.
  Доставчикът е длъжен да изпълни договора, сключен от разстояние, не по-късно от 30 дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до доставчика чрез използване на средство за комуникация от разстояние, освен ако страните са уговорили различен срок на доставка.
  Когато доставчикът не може да изпълни задълженията си по договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки и услуги, той е длъжен да уведоми потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 дни от датата, на която доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
  Доставчикът може да достави на потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, когато тази възможност е била изрично предвидена преди сключването на договора или в самия договор. В този случай той уведомява потребителя по ясен и разбираем начин за промяната в изпълнението на договора.
  Когато при така посочените условия доставчикът изпълни друго вместо дължимото и потребителят упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на стоките са за сметка на доставчика, за което потребителят трябва да бъде уведомен.

  2. Идентификацията на потребителя/клиента, с цел определяне на субекта, от който изхожда изявлението както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файловете на сървъра на www.komertorg.com данни, предоставени от потребителя, в т.ч. съхранения IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
  3. Изложените на интернет страницата www.komertorg.com данни за стоките се явяват демонстрационен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
  Така изложените данни не представляват правно обвързваща оферта, а имат единствено информационен характер.
  4. След натискане / кликване / на съответния бутон, потребителят заявява интереса си да закупи съответната стока, намираща се в изображението с количка. След като потребителят получи потвърждение за наличността на стоката от оператор, явяващ се реално физическо лице, служител на продавача, и след като последният отправи оферта за продажба на стоката, при обявените в сайта цена и условия, потребителят може да заяви, че приема офертата, при което договорът за продажба е сключен.
  5. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. 
  6. Българският език, е езикът за кореспонденция между страните.

  II. ДОСТАВКА

  7. В случаите, когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща за клиента сила. При посочени от клиента неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон, направено при подаване на заявката, ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
  8. При предаване на стоката клиентът или трето лице, за което според обстоятелствата може да се приеме, че действа от името на клиента, подписват придружаващите стоката документи. За трето лице се счита всеки, който макар да не е поръчал стаката, се намира на посочения от клиента адрес и приема доставената стока.
  В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

  III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

  ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока, гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители, гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

  IV. ЦЕНА и ПЛАЩАНЕ

  9. Цените, посочени на сайта, не включват разходите за транспорт на стоката до посочения от клиента адрес. Разходите за транспорт се начисляват допълнително след уточняване от клиента на адреса на доставката. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът е длъжен да заплати всички разходи, в т.ч. митни сборове, такси, породени от извеждане на стоката извън територията на страната.
  10. Дължимата цена е в български лева и включва данък добавена стойност. Плащането й ще бъде извършвано в български лева. Плащането се извършва в брой, при получаване на стоката и придружаващите я документи от куриера, като дължимата цена се предава на куриера / т.н. наложен платеж /.

  V. ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

  11. Потребителят има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.komertorg.com.
  12. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
  13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчаната от него стока. Плащането се извършва според обявеният в сайта начин.
  14. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА, се задължава, при ползване на услугите:
  • да не накърнява основните права и свободи на гражданите, и правата на човека, гарантирани от Конституцията и законите на Република България;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.komertorg.com услуги;
  • да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
  • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
  • да не извършва каквито и да било противоправни действия или действия, накърняващи обществения морал и правилата на добрите нрави;
  • да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всяко трето лице, за причинените им от действията на потребителя вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи, в т.ч. платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на основателни претенции от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
  14а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Доставката на стоките е платена и е за сметка на клиента. Доставката е безплатна само в изрично посочените от търговеца случаи.

  VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

  15. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
  16. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, разположени на сървъра на /името на сайта/.
  17. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без да уведомява Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА, да прекрати, спре или промени предоставяните, във връзка с ползването на сайта, услуги. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.komertorg.com.
  17а. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
  18. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
  19. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
  20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА. ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
  21. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е бил длъжен да предвиди – вкл. случайни събития, непреодолима сила, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА. 
  22. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

  VII. ЛИЧНИ ДАННИ
  23. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
  23а. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента или информацията е изискана от съответния държавен орган на правно основание.
  24. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните стоки и услуги.
  25. Всички спорове между страните, относно договорните им отношения, се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването, действителността, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния държавен съд в град Стара Загора, Република България, където е седалището на ТЪРГОВЕЦА. Приложимо в отношенията между страните е законодателство в Република България.
  С пожелание за успешна работа,

  Христо Сабанджиев,
  управител на КОМЕРТОРГ ЕООД.